خبر فوری

اطلاعات شهر نرجه

5604

جمعیت

2300

سفرهای شهری

20

مساحت(مترمربع)

5

تعداد دهستان ها
شهردار

آقای امین آقاجانی

مدیر آموزش پرورش

کارشناسی زبان انگلیسی

کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی

َشهردار نرجه

خدمات الکترونیکی شهرداری

خدمات شهرداری

میز خدمت

نرجه

در یک نگاه

آمار بازدیدکنندگان سایت
مسئول واحد
واحد اداری مالی
مسئول واحد
علیرضا محمدحسینی